Algemene voorwaarden

Definities

 1. Klussir: Klussir, gevestigd te Eindhoven onder KvK nr. 81365438.
 2. Klant: degene met wie Klussir een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Klussir en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Klussir.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Klussir zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Klussir zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Klussir slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Klussir hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die Klussir hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Klussir te allen tijde wijzigen.
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Klussir vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Klussir, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien partijen voor een dienstverlening door Klussir een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 6. Klussir is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Klussir de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 9. Klussir heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Klussir prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Klussir op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Klussir gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Klussir.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Klussir zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Klussir op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Klussir, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Klussir te betalen.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. Klussir kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Klussir heeft voldaan.
 2. Het retentierecht kan eveneens worden ingeroepen op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is.

Intellectueel eigendom

 1. Klussir behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft.
 2. Het is de klant uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Klussir, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Milieuvoorschriften

 1. Klussir zal zich houden aan alle toepasselijke milieuvoorschriften en wet- en regelgeving.
 2. De klant is verantwoordelijk voor naleving van milieuvoorschriften met betrekking tot het gebruik van geleverde producten en materialen na de levering.

Klachtenprocedure

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan Klussir.
 2. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Klussir in staat is adequaat te reageren.
 3. Klussir zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk reageren en een oplossing voorstellen.
 4. De klant dient Klussir de gelegenheid te bieden een klacht te (doen) onderzoeken.

Annuleringsvoorwaarden

 1. De klant heeft het recht om de overeenkomst te annuleren binnen 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst, tenzij de werkzaamheden al zijn gestart.
 2. Indien de klant de overeenkomst annuleert, is hij de kosten verschuldigd voor de reeds verrichte werkzaamheden en eventuele gemaakte kosten.

Looptijd en beëindiging

 1. De overeenkomst kan door de klant alleen schriftelijk worden beëindigd.
 2. De klant dient de reeds verrichte werkzaamheden te vergoeden en eventuele andere kosten die voortvloeien uit de beëindiging van de overeenkomst.
 3. Klussir kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt of in geval van faillissement of surseance van betaling van de klant.

Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Klussir en de klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

Scroll naar boven